Epis Azuli

De Religie van Epis Azuli

Het Ba-dom is de staatsgodsdienst van Epis Azuli. Dit is al zo sinds 4587 en ondanks onderdrukking, schisma's, ketterijen en revoluties heeft zij altijd dominant weten te blijven. Het hoofd van de Kerk van Ba is de Baus die zetelt in IJzerland. Zij benoemt de hoogste geestelijken in Epis Azuli, de kardinalen. Dit heeft zij niet altijd gedaan vanwege schisma's, breuken of gebrek aan contact, maar sinds 7213 staat het Ba-dom in Epis Azuli solide onder de hoede van de Baus, hoewel de Kerk in Epis Azuli vrij onafhankelijk is. Dit komt doordat de Kerk zich nauw verbonden heeft met de wereldlijke regering van Epis Azuli, de Landvoogdij, en ook zitting heeft in de Landsraad, het hoogste orgaan binnen de staat, en bezit 9 stemmen bij de verkiezing van nieuwe Landvoogden en wetten.

De invloed van de Kerk in de samenleving is groot en zij voert dan ook strenge controle uit, want zij vormt het bindmiddel van de vele bondslanden van Epis Azuli. Zij vormt een conservatieve kracht, gaat weinig risico's aan, maar voert een behoudend agressief beleid ten opzichte het Ba-dom in het buitenland en eventuele religieuze afwijkingen die Epis Azuli binnen willen dringen.

De hoogste vertegenwoordigers van het Ba-dom in Epis Azuli vormen de kardinalen, de aartsbisschoppen en de bisschoppen, waarvan er negen ook grote wereldlijke macht bezitten, behalve de kardinalen van Inozale en Misa, die zich puur met kerkzaken bezig houden en die hun taken laten beheren door de aartsbisschop van Zandezindun en de Bisschop van Misa, respectievelijk.

Er zijn nooit meer dan 5 kardinalen in Epis Azuli sinds de vorming van het Vijfde Rijk. Daarvoor wisselde het aantal kardinalen voortdurend en werden ze benoemd naar de gril van de Baus of de Raad van Kardinalen zelf naar wie zij geschikt achtten. Na overlijden werd dan niet automatisch een nieuwe kardinaal benoemd. Er waren wel drie vaste kardinaalsposities in Terazon (niet tijdens het Vierde Rijk), Raneken en Zandezindun, maar bij de onderhandelingen over de status van Terazon onder de Landvoogdij werd met de Baus overeen gestemd dat de zittende Kardinaal de laatste zou zijn om de neutraliteit van Terazon te vergroten. De vijf kardinalen worden om en om uit een man of een vrouw gekozen door de Baus. Ook de aarts- en bisschoppen zijn om en om man of vrouw, maar zij worden gekozen door de Raad van Kardinalen na goedkeuring van de Baus. Dit om de regel van gelijkheid te garanderen. Deze regeling werd bij de Hereniging van 7213 overeen gekomen. Desondanks kan het door overlijden of aftreden voorkomen dat er alleen mannelijke of vrouwelijke kardinalen zijn. Voor de rest zijn er 5 aartsbisschoppen en 13 gewone bisschoppen. De kerkelijke domeinen die ze beheren zijn in de meeste gevallen ongelijk aan die van de wereldlijke en kunnen zich over verschillende bondslanden uitstrekken. Met 18 kerkvoogden voor 35 bondslanden is dit dan ook noodzakelijk.

Profeten spelen een belangrijke rol binnen de geschiedenis en de kerk. Over het algemeen zijn zij figuren die in tijden van de nood via godsdienst de kerk en het land op de been hebben gebracht. De belangrijkste profeet is Mezun, die de kerk zuiverde nadat zij corrupt en verdorven was geworden en daardoor het respect van het volk en de adel had verloren. Sidharte is de een-na-belangrijkste. Zij staat dienstbaarheid, nederigheid en soberheid voor en vormt voor velen een inspiratie voor een zuiver leven.

De Kerkhiërachie van Epis Azuli

Kerkelijk DomeinKerkvorst
Eliasar (V)
Inozale+ (I)
Misa+ (II)
Raneken (III)
Xunanendun (IV)

Hesperidon
Kaigina+
Lipaza
Sardon+
Zandezindun

Culva Zei
Eppon
Hadetanun+
Kargon
Kibon+
Kífre
Mainun+
Misa
Ninion
Predon
Trinquilliun+
Veniza+
Xinquine
Kardinaal Dinar III Augos Lazeri
Kardinaal Funaune IV Chozamun Aspali *
Kardinaal Galabria IV Krones**
Kardinaal Erzevize Testalin
Kardinaal Sefari II Mennaun

Aartsbisschop
Aartsbisschop
Aartsbisschop
Aartsbisschop
Aartsbisschop

Bisschop
Bisschop
Bisschop
Bisschop
Bisschop***
Bisschop Aemilio Cocceio
Bisschop
Bisschop Kassendre Neldate Seduvi
Bisschop
Bisschop
Bisschop
Bisschop Aigastun II Topologos
Bisschop
+ bezit zetel in de Landsraad
* beheerd door de Aartsbisschop van Zandezindun
** beheerd door de Bisschop van Misa
*** beheert alleen het domein van het graafschap

Menu

Get Firefox!
Deze site kan het best bekeken worden in Mozilla Firefox

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!